Telefoon: 0416 - 322 138

U heeft een schuld?

De oplossing voor uw schuldsituatie kan een langdurig en intensief traject zijn. Bij niet nakomen van betalingen of afspraken zullen de kosten steeds hoger en de gevolgen steeds groter worden, zodat het van belang is, dat u tijdig weet welke mogelijkheden er voor u bestaan.

Wat kunt u doen bij ontvangst van een sommatiebrief

Uw schuldeiser heeft ons ingeschakeld om een openstaande vordering te incasseren. Niet alleen de openstaande schuld wordt op u verhaald, maar ook rente en incassokosten.
Indien u het niet eens bent met de vordering, dan kunt u dit schriftelijk en onderbouwd met argumenten aan ons kenbaar maken. Wanneer u de vordering erkent, dan kunt u het in de sommatiebrief vermelde bedrag betalen. Indien betaling ineens niet mogelijk is, dan kunt u een betalingsregeling treffen. Wenst u een betalingsregeling, dan kunt u daartoe een verzoek doen. Hier leest u hoe u dat kunt doen. Bij onduidelijkheid over een ontvangen sommatiebrief, kunt u altijd telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen voor uitleg of toelichting.

Wat kunt u doen bij ontvangst van een dagvaarding

U bent gedagvaard! Dit wil zeggen, dat u voor de rechter moet verschijnen. Een eventuele terechtzitting kost u veel geld, als uw schuldeiser in het gelijk wordt gesteld. Indien u het niet eens bent met de vordering, dan kunt u bij de Kantonrechter zelf verweer voeren. Bij voorkeur dient u dit verweer schriftelijk in bij de Griffie van het Kantongerecht. Let er dan wel op dat uw verweer tijdig voor de zitting moet zijn ontvangen door de Griffie. Wij raden u aan niet tot de laatste dag te wachten en rekening te houden met eventuele vertraagde postbezorging, waarvoor u het risico draagt. Indien u de vordering erkent, dan doet u er goed aan voor de zitting aan uw betalingsverplichtingen te voldoen, door betaling van de gevorderde hoofdsom + de kosten van de dagvaarding + het salaris voor de gemachtigde. Deze bedragen worden u tijdig voor de zitting bekend gemaakt. Bij algehele betaling voor de zitting bespaart u zich griffierecht.
Voor de tarieven van het Griffierecht zie: Griffierecht

Ook in deze fase kunt u nog een betalingsregeling treffen. Wenst u een betalingsregeling, dan kunt u daartoe een verzoek doen. Hier leest u hoe u dat kunt doen.
De procedure wordt echter alleen bij algehele betaling ingetrokken.


Wat kunt u doen bij ontvangst van een vonnis

U ontvangt via een gerechtsdeurwaarder  een ambtelijk stuk (zgn. betekeningsexploot) met  bevel om binnen twee dagen nadien aan de inhoud van het vonnis te voldoen. Betaalt u daarop niet en treft u geen betalingsregeling, dan kan er beslag gelegd worden op uw salaris, uitkering, banksaldo, roerende of onroerende zaken. In geval van huurschuld kan uw verhuurder ook de woning laten ontruimen, mits dit uiteraard door de Kantonrechter is uitgesproken. U moet dan niet alleen de volledige vordering betalen, maar ook dient u uw huurwoning in de meeste gevallen te verlaten. Alle kosten gemoeid met deze fase komen eveneens voor uw rekening en risico. Ook in deze fase kunt u nog een betalingsregeling voorstellen. Wenst u een betalingsregeling, dan kunt u daartoe een verzoek doen. Hier leest u hoe u dat kunt doen.
Uw schuldeiser zal beslissen of het voorstel akkoord is. U bent daar dus niet altijd zeker van!


• U heeft een vordering? Klik hier.

Over Van der Sanden | Incasso

Wellicht biedt deze website u voldoende informatie. Daarnaast vertellen wij u in een persoonlijk gesprek graag meer over onze daadkrachtige aanpak. Bel ons gerust voor een afspraak! Telefoon: 0416 - 322 138

Ideale klanten kopen veel, klagen weinig en betalen snel.

Alleen ze behoren tot een uitstervend ras.

Met Van der Sanden | Incasso pakt u ze effectief aan…….

 

© 2021 Van der Sanden | Incasso. All Rights Reserved.

Telefoon: 0416 - 322 138

Webhosting: InfraIT.nl