Telefoon: 0416 - 322 138

COOKIE EN PRIVACYBELEID


Van der Sanden Incasso respecteert de privacy van alle betrokkenen waarmee we in contact staan. Het is belangrijk voor ons dat iedereen begrijpt welke persoonlijke gegevens wij over u verwerken, waarom wij deze gegevens verwerken en wat uw rechten zijn. Daarom raden wij u aan het Privacy Beleid te lezen, waardoor u meer informatie krijgt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Van der Sanden Incasso.Privacy Beleid en Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbaar natuurlijk persoon. Dat bent u of u en uw partner als er een gezamenlijke schuld is.
Als u wordt vertegenwoordigd door een ander, bijvoorbeeld een bewindvoerder, schuldhulpverlener of advocaat, dan verzamelen we ook van deze persoon een beperkt aantal (contact)gegevens. Bij een minderjarige met een schuld, verzamelen en gebruiken we ook de gegevens van de ouder(s) of van de voogd. Van der Sanden Incasso verwerkt persoonsgegevens, waaronder soms een aantal bijzondere persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Als u een openstaande rekening of vordering niet (op tijd) betaalt, wordt de vordering ter incasso aan ons overgedragen. Uw persoonsgegevens worden dan voor dat doel aan ons verstrekt. In de overeenkomst met degene die u het product of de dienst heeft geleverd, staat dat dit is toegestaan. Wij verwerken de gegevens die nodig zijn voor de behandeling van uw dossier, zoals uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mail. Deze gegevens hebben wij nodig om contact met u te kunnen opnemen en voor een veilige en juiste identificatie. Ook de informatie om welke reden(en) u niet heeft kunnen betalen, slaan wij op. Dit geeft ons een beter inzicht in uw situatie waardoor wij u beter kunnen helpen.

Bijzondere persoonsgegevens

Wij verwerken géén bijzondere persoonsgegevens behalve als we dit met u hebben afgesproken of als dit nodig is voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering. In sommige gevallen kan het u helpen om ons te laten weten dat u uw schuld niet kunt afbetalen door gezondheidsproblemen, arbeidsongeschiktheid of door een bijzondere privésituatie. Wij kunnen u dan beter helpen en redelijke stappen ondernemen om u tegemoet te komen. Hierbij kunt u denken aan een passende betalingsregeling of we kunnen u extra tijd geven zodat u bijvoorbeeld hulp bij de gemeente kunt aanvragen.

Is het verwerken van mijn persoonsgegevens toegestaan?

Het verwerken van uw persoonsgegevens met het doel een openstaande schuld te incasseren is toegestaan, zelfs als u daarvoor geen toestemming heeft gegeven. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als daar een juridische grondslag voor is. Het incasseren van vorderingen is een taak van algemeen belang. Van der Sanden Incasso heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw persoonsgegevens omdat uw dossier rechtmatig aan ons is overgedragen.

Waarom slaat Van der Sanden Incasso mijn gegevens op?

Wij slaan uw gegevens op om u zo goed mogelijk te kunnen helpen en het incassodossier met een goed resultaat te kunnen afhandelen.

Hoelang worden deze gegevens opgeslagen?

Wij bewaren uw gegevens:
• Zo lang het nodig is voor het rechtmatige doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen;
• Zo lang wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het bewaren van uw gegevens, bijvoorbeeld voor een zorgvuldige incassoprocedure, en;
• Totdat de wettelijke verjaringstermijn is verstreken, zodat wij verweer (een verdediging) kunnen voeren tegen mogelijke vorderingen of betwistingen.

Daarnaast zijn wij verplicht om uw persoonsgegevens enige tijd te bewaren:
• ter voorkoming/ signalering van fraude;
• ter signalering van witwasactiviteiten;
• voor financiële inspecties.

Van der Sanden Incasso hanteert een bewaartermijn van 10 jaar na het sluiten van uw dossier. Bijzondere persoonsgegevens bewaren wij alleen zolang dit nodig is of tot het moment dat u ons laat weten dat u niet langer toestemming geeft voor de verwerking van deze gegevens, of zolang deze nodig zijn voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van gerechtelijke dossiers.

Ben ik verplicht om mijn persoonsgegevens aan jullie te verstrekken?

U bent niet verplicht om persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Het is zelfs zo dat de meeste persoonsgegevens die wij verwerken, niet van u maar van andere bronnen komen. De meeste gegevens ontvangen wij van onze opdrachtgevers. Dat is meestal de partij aan wie u nog moet betalen. U kunt er zelf wel voor kiezen om aanvullende gegevens aan ons te geven. Dat kan ons helpen bij het behandelen van uw dossier en werkt meestal in uw voordeel. Zo heeft u misschien een goede reden waarom u het te betalen bedrag niet heeft voldaan en wilt u dat aan ons doorgeven. Of u wilt graag bepaalde gegevens doorgeven zodat we met elkaar een betalingsregeling kunnen afspreken die past bij uw situatie.

Wisselen jullie mijn persoonsgegevens uit met anderen?

Als dit voor de uitoefening van onze werkzaamheden nodig is. delen wij uw gegevens met externe partijen. Zo kunnen wij uw persoonsgegevens uitwisselen met onze opdrachtgever (uw contractpartij) of partijen die onze dienstverlening ondersteunen of een deel daarvan uitvoeren. Hierbij kunt u denken aan een Gerechtsdeurwaarder. Wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde (overheids)instanties inzage in uw persoonsgegevens te geven, bijvoorbeeld tijdens inspecties. Dit om fraude, witwassen en andere strafbare feiten te voorkomen, te signaleren en te bewijzen. Onze medewerkers hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Dit geldt alleen als het noodzakelijk is voor de beschreven doeleinden. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Uw Privacy Rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Als u wilt weten welke persoonsgegevens Van der Sanden Incasso van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Van der Sanden Incasso behandelt uw verzoek binnen een maand na ontvangst. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen.

U kunt uw schriftelijke verzoek sturen aan:
Van der Sanden Incasso
o.v.v. Inzageverzoek AVG
Grotestraat 233
5151 BL DRUNEN

Of uw verzoek per email indienen:
annemarie@vdsanden-incasso.nl

Hoe u een klacht kunt indienen:
Daarnaast bestaat voor u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan bijvoorbeeld als wij gegevens van u verzamelen en u ontevreden bent over deze privacyverklaring of de wijze waarop we met uw gegevens omgaan.

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezoekadres: (bezoek alleen volgens afspraak)
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
Postadres:
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag


Meldplicht datalekken en andere eisen vanuit de AVG
De AVG vereist dat eventuele datalekken gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke van de data. Van der Sanden Incasso zal als verwerkingsverantwoordelijke melding doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en het naleven van de AVG is onderdeel van ons dagelijks beleid.

Functionaris voor de gegevensbescherming
De functionaris gegevensbescherming is degene op ons kantoor die erop let dat we goed met uw gegevens omgaan en deze goed beschermen. Van der Sanden Incasso heeft Annemarie van der Sanden als functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangesteld.

Bij vragen kunt u bij haar terecht en is als volgt te bereiken:
Per post:
Grotestraat 233, 5151 BL DRUNEN
T.a.v. de Functionaris voor de gegevensbescherming
Per e-mail: annemarie@vdsanden-incasso.nl
Per telefoon: 0416 – 322 138

Heeft u vragen over de gegevens die Van der Sanden Incasso verzamelt, of hoe wij deze verwerken, neemt u dan contact met ons op. Ook bij de constatering van een (mogelijk) datalek of vragen hierover kunt u contact opnemen met onze functionaris.

Aanpassing van het Privacy Beleid
We zorgen ervoor dat ons Privacy Beleid actueel is. We passen het beleid aan als we nieuwe of andere gegevens verzamelen of als er sprake is van wijzigingen in bewaartermijnen of beveiligingsmaatregelen.

Cookie Beleid


Deze website van Van der Sanden | Incasso in Drunen gebruikt geen cookies. We slaan hier ook geen persoonlijke data op. Wel in onze bedrijfs-administratie nadat klanten deze gegevens expliciet aan ons verstrekken. Dit in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Lees meer over hoe wij de privacy-gegevens beheren door bovenaan bij 'Privacy Beleid en Persoonsgegevens' te kijken. Indien u doorgaat met het gebruik van deze site, stemt u in met ons gebruik van cookies en persoonsgegevens.

Cookies zijn kleine bestanden die de aanbieder van een website op de apparatuur van een bezoeker plaatst. Bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de gebruiker.
Voor het gebruik van cookies gelden wettelijke regels. Dat zijn in de eerste plaats regels uit de Telecommunicatiewet (Tw).
Op tracking cookies (in combinatie met overige gegevens die over het websitebezoek worden verzameld) is ook de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Waar kan ik terecht als ik een vraag of klacht heb over cookies?
Neem in eerste instantie contact op met Van der Sanden | Incasso (eigenaar)

Uitleg over de wettelijke eisen aan andere soorten cookies is te vinden op de website van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).
Heeft u een klacht over tracking cookies en het gebruik dat via die cookies wordt gemaakt van uw persoonsgegevens? En reageert de houder van de website niet of bent u niet tevreden met de reactie? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over Van der Sanden | Incasso

Wellicht biedt deze website u voldoende informatie. Daarnaast vertellen wij u in een persoonlijk gesprek graag meer over onze daadkrachtige aanpak. Bel ons gerust voor een afspraak! Telefoon: 0416 - 322 138

Ideale klanten kopen veel, klagen weinig en betalen snel.

Alleen ze behoren tot een uitstervend ras.

Met Van der Sanden | Incasso pakt u ze effectief aan…….

 

© 2021 Van der Sanden | Incasso. All Rights Reserved.

Telefoon: 0416 - 322 138

Webhosting: InfraIT.nl