Telefoon: 0416 - 322 138

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van: VAN DER SANDEN | INCASSO

Grotestraat 233 te 5151 BL  DRUNEN

K.v.K. 'S-HERTOGENBOSCH 17108566

 

 

Artikel 1:

 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 

"opdrachtnemer":  VAN DER SANDEN | INCASSO

Grotestraat 233     5151 BL DRUNEN

Telefoon: 0416 - 322 138

Email: info@vdsanden-incasso.nl

 

"opdrachtgever":  Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer een schriftelijke of mondelinge opdracht verstrekt tot het verrichten van diensten in de ruimste zin des woords, waaronder het incasseren van gelden, voeren van procedures, verstrekken van -juridische- adviezen enz..

 

"tegenpartij": Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon van wie opdrachtgever gelden heeft te vorderen c.q. met wie opdrachtgever een -juridisch- geschil heeft, welke gelden opdrachtgever door tussenkomst van opdrachtnemer wenst te incasseren en welk geschil opdrachtgever door tussenkomst van opdrachtnemer beslecht wil zien.

 

 

Artikel 2:

 

De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn toepasselijk op alle opdrachten in de ruimste zin des woords, zoals die door opdrachtgever aan opdrachtnemer worden verstrekt, zowel schriftelijk als mondeling, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden schriftelijk hebben gelimiteerd c.q. hebben uitgesloten.

 

Opdrachtnemer kan aan de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden geen rechten ontlenen indien hij heeft verzuimd de verkregen opdracht per email of post te bevestigen; opdrachtnemer zal bij de bevestiging van de ontvangst van een eerste opdracht van een opdrachtgever een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden meezenden.

 

Opdrachtgever wordt geacht de inhoud van de Algemene Voorwaarden stilzwijgend te hebben aanvaard indien de opdrachtgever de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden niet binnen twee dagen na de datum van de opdrachtbevestiging schriftelijk heeft betwist.

 

 

Artikel 3:

 

Indien de opdracht van opdrachtgever bestaat uit het incasseren van gelden bij derden, dan is opdrachtgever aan opdrachtnemer de navolgende percentages verschuldigd over het op verzoek van opdrachtgever te incasseren bedrag, als volgt:

 

A] van € 0,01 tot en met € 2.500,00: 15% + BTW ( met een minimum van € 40,00 excl. BTW) (*)

B] van € 2.500,01 tot en met € 5.000,00: 10% + BTW

C] van € 5.000,01 tot en met € 10.000,00: 5% + BTW

D] van € 10.000,01 tot en met € 200.000,00: 1% + BTW

E] vanaf € 200.000,01 en hoger: 0,5% + BTW

 

 

De buitengerechtelijke incassokosten worden voor zoveel mogelijk verhaald op de tegenpartij, primair op grond van de door opdrachtgever jegens de tegenpartij gehanteerde algemene voorwaarden en subsidiair op grond van bestaande incassowetgeving.

 

De verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten zijn door opdrachtgever alleen verschuldigd over het gedeelte dat door de opdrachtnemer in opdracht van de opdrachtgever bij de tegenpartij is geïncasseerd; ook bedragen die door de tegenpartij na sommatie door opdrachtnemer rechtstreeks aan opdrachtgever worden betaald, zowel contant als giraal, worden beschouwd als door opdrachtnemer geïncasseerde gelden, zodat voornoemde incassotarieven ook op de door opdrachtgever rechtstreeks ontvangen bedragen van toepassing zijn.

 

Indien de opdracht van opdrachtgever bestaat uit andere facetten dan het incasseren van gelden bij derden (o.a. juridisch advies), dan zal opdrachtgever een vergoeding verschuldigd zijn van minimaal € 90,00 (zegge: negentig euro) per uur.

 

Indien opdrachtgever de opdracht intrekt op dezelfde dag als opdrachtnemer de opdracht per email heeft bevestigd, dan is opdrachtgever per opdracht een bedrag verschuldigd aan opdrachtnemer van € 40,00 excl. BTW.

 

 

Artikel 4:

 

Indien opdrachtgever besluit om de incasso-opdracht in te trekken, dan is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer de volledige incassokosten verschuldigd (vide artikel 3 van deze voorwaarden) over het bedrag dat hij ter incasso heeft aangeboden aan opdrachtnemer.

 

Dit geldt vanaf de dag nadat opdrachtnemer een bevestiging heeft gestuurd zoals hiervoor omschreven in artikel 2.

 

Indien opdrachtnemer niet in staat blijkt te zijn om de vordering van opdrachtgever op de tegenpartij te incasseren (bijvoorbeeld wegens faillissement van de tegenpartij), dan zal opdrachtnemer zijn daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening brengen bij de opdrachtgever, met een minimum van €  40,00 excl. BTW.

 

 

Artikel 5:

 

Opdrachtgever is verplicht om opdrachtnemer onmiddellijk in kennis te stellen van een door opdrachtgever rechtstreeks ontvangen betaling van de tegenpartij, nadat opdrachtgever de zaak ter incasso heeft aangeboden aan opdrachtnemer.

 

Indien opdrachtgever verzuimd om een rechtstreeks ontvangen betaling onmiddellijk door te geven aan opdrachtnemer, dan is opdrachtgever volledig aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende kosten, zowel direct als indirect.

 

 

Artikel 6:

 

Zodra opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen dat de tegenpartij in rechte zal worden betrokken, dan is opdrachtnemer gerechtigd aan opdrachtgever een voorschot te vragen ter dekking van de kosten die opdrachtnemer als verschotten vooruit dient te betalen (dagvaardingskosten, griffierecht enz.).

 

Opdrachtnemer behoeft geen verdere werkzaamheden te verrichten indien opdrachtgever weigert, althans nalaat, om het voorschot aan opdrachtnemer te voldoen. |Alle daaruit voortvloeiende nadelige gevolgen voor opdrachtgever blijven daarbij geheel voor rekening en risico van opdrachtgever. Indien opdrachtgever ook na een tweede schriftelijk verzoek van opdrachtnemer nalaat het verzochte voorschot aan opdrachtnemer te betalen, dan is opdrachtnemer gerechtigd het dossier onmiddellijk te sluiten onder opgave van de op dat moment gemaakte kosten; opdrachtgever verplicht zich in het onderhavige geval onvoorwaardelijk tot betaling van die kosten. Opdrachtnemer brengt die kosten in rekening middels een declaratie.

 

 

Artikel 7:

 

Een door opdrachtnemer aan opdrachtgever gezonden declaratie moet binnen veertien dagen na declaratiedatum zijn voldaan.

 

Na het verstrijken van de betalingsperiode van veertien dagen na declaratiedatum is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het totale bedrag van de declaratie een direct opeisbare rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.

Blijft de opdrachtgever in verzuim met het nakomen van zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

 

Opdrachtgever is in een dergelijk geval buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, waarbij de percentages zoals vermeld in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden in een dergelijk geval van toepassing zijn.

 

Indien opdrachtgever een toegezonden declaratie niet tijdig betaalt, dan is opdrachtnemer gerechtigd om alle werkzaamheden hoe ook genaamd ten behoeve van opdrachtgever onmiddellijk te staken en gestaakt te houden totdat de betreffende declaratie is voldaan. Dit geldt voor alle lopende dossiers op het moment van het in verzuim geraken. Alle daaruit voortvloeiende kosten en gevolgen blijven onvoorwaardelijk voor rekening en risico van opdrachtgever.

 

 

Artikel 7-A:

 

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen vijf dagen na verzending van een declaratie of na verzending van een afrekening schriftelijk te worden gemeld bij opdrachtnemer.

 

Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden; dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.

 

Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van de bepalingen in artikel 9.

 

 

Artikel 8:

 

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, zulks naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt geregeld, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen.

 

Opdrachtnemer heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid, die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort; indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan twee weken, zijn zowel opdrachtnemer als opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in een dergelijk geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

 

Artikel 9:

 

Indien opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt gelimiteerd:

 

1] De aansprakelijkheid van opdrachtnemer, voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

2] Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans het gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3] De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer of zijn ondergeschikten.

4] Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

 

 

Artikel 10:

 

De Rechter in de woonplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen in de uitvoering van de overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, tenzij wettelijke bepalingen de relatieve competentie van een andere rechter dwingend voorschrijven.

 

 

Artikel 11:

 

Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

De werking van deze algemene voorwaarden geldt voor alle overeenkomsten vanaf 1 september 2012 tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

 

 

P.F.A.M. van der Sanden

 

 

Over Van der Sanden | Incasso

Wellicht biedt deze website u voldoende informatie. Daarnaast vertellen wij u in een persoonlijk gesprek graag meer over onze daadkrachtige aanpak. Bel ons gerust voor een afspraak! Telefoon: 0416 - 322 138

Ideale klanten kopen veel, klagen weinig en betalen snel.

Alleen ze behoren tot een uitstervend ras.

Met Van der Sanden | Incasso pakt u ze effectief aan…….

 

© 2021 Van der Sanden | Incasso. All Rights Reserved.

Telefoon: 0416 - 322 138

Webhosting: InfraIT.nl