Telefoon: 0416 - 322 138

UITLEG NIEUWE INCASSOWETGEVING


Per 1 juli 2012 zijn de regels met betrekking tot  incassokosten gewijzigd. Vanaf voornoemde datum is er in Nederland wetgeving met betrekking tot  het in rekening brengen van incassokosten (Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten).
Uiteraard zal ik u niet belasten met alle details met betrekking tot  de totstandkoming van deze wet. Ik zal mij beperken tot die zaken die voor u van  belang zijn.

De nieuwe incassotarieven zijn als volgt vastgesteld:

 

Vordering                                Percentage

€ 0,01 - € 2.500,--                    15%  (met een minimum van €   40,--)

€ 2.500,01   -  € 5.000,--          10%

€ 5.000,01   -  € 10.000,--         5%

€ 10.000,01   - € 200.000,--      1%

€ 200.000,01 en meer           0,5%  (met een maximum van €  6.775,--)

Voorbeeld:

1]  Uw vordering bedraagt   €   3.750,00!  Hoeveel bedragen de incassokosten?

15% over € 2.500,--   =  € 375,--

10% over € 1.250,--   =  € 125,--
-----------------
Totaal incassokosten    € 500,--

 

2] Uw vordering bedraagt €   8.256,76!  Hoeveel bedragen de incassokosten?

15% over € 2.500,--    = € 375,--.

10% over € 2.500,--    = € 250,--

5% over € 3.256,76    = € 162,84

-------------------
Totaal incassokosten    € 787,84

Het is van belang dat u op de hoogte bent van deze incassokosten, want u dient uw niet betalende relatie in een laatste aanmaning in veel gevallen op de hoogte te brengen van de incassokosten die worden berekend als u de vordering uit handen moet geven. 

Bent u als schuldeiser niet BTW-plichtig, dan dient u de berekende incassokosten nog te verhogen met  BTW. In voorbeeld 1 bedragen de incassokosten inclusief BTW dus € 605,-- en in voorbeeld 2 bedragen de incassokosten inclusief BTW €   953,29.


Er doen zich in de praktijk feitelijk een drietal situaties voor, als volgt:

1] uw niet betalende klant is een consument

2] uw niet betalende klant is een bedrijf en u heeft geen algemene voorwaarden

3] uw niet betalende klant is een bedrijf en u bent uitdrukkelijk algemene voorwaarden overeengekomen


Per voornoemde situatie dient u als volgt te handelen:

1]   CONSUMENTEN:

Consument zijn mensen die niet handelen in de uitoefening van een bedrijf of beroep. De nieuwe wetgeving verbiedt het om hogere kosten bij deze groep debiteuren in rekening te brengen als hierboven in het schema omschreven.

 

Wanneer uw schuldenaar een consument is, dan dient te worden voldaan aan de volgende eisen:

A. De vordering moet opeisbaar zijn. Dit is bijvoorbeeld als de betalingstermijn is verstreken. Mocht dit niet duidelijk zijn, dan dient u de niet betalende consument een ingebrekestelling te sturen. Wordt er dan nog niet betaald,  dan is uw klant in verzuim.

B. Als u klant in verzuim is (gesteld) dan dient deze TE ALLEN TIJDEN nog een schriftelijke aanmaning van u te krijgen. Dit wordt wel de “14 dagen brief” genoemd. In de deze aanmaning moet u de hoogte van de incassokosten vermelden die uw klant moet betalen als de vordering door u na ommekomst van die 14 dagen uit handen wordt gegeven. U moet dus zelf de incassokosten berekenen volgens vorenstaande staffel. Doet u dit niet, dan zullen de incassokosten niet in rekening gebracht kunnen worden bij uw klant. De incassokosten komen dan voor uw eigen rekening. Bent u als schuldeiser niet BTW - plichtig, dan dient u de incassokosten nog te verhogen met het alsdan geldende BTW percentage.

Voorbeeld  “ 14 dagen brief”:


Geachte ....

Ondanks het feit dat wij u inmiddels  -meerdere malen- hebben herinnerd aan onze openstaande vordering, heeft u tot op heden niet betaald.  Wij verzoeken u thans vriendelijk doch dringend om de openstaande en opeisbare vordering ad  €  ______ binnen 14 dagen na heden aan ons over te maken door overschrijving op bankrekeningnummer ....................

Als u niet tijdig betaalt, dan geven wij de vordering direct uit handen aan Van der Sanden | Incasso te Drunen. De incassokosten die dit kantoor u van rechtswege zal opleggen bedragen € ______ (zie vorenstaand schema).


(Indien u niet BTW-plichtig bent geldt de navolgende aanvulling:)

Omdat wij niet BTW-plichtig zijn en dus geen BTW betalen, bent u conform de huidige wetgeving ook de BTW over de incassokosten verschuldigd. De BTW is reeds opgenomen in voornoemd bedrag aan incassokosten.

Wij gaan er van uit dat u thans tijdig betaalt, zodat verdere incassomaatregelen niet nodig zijn.

Onze openstaande vordering dient uiterlijk  ...................... (14 dagen na de datum van uw brief) betaald te zijn. Zo niet, dan geven wij de vordering ter incasso uit handen aan Van der Sanden | Incasso. Dit is voor u dus de allerlaatste kans om de vordering zonder verhoging van de incassokosten te voldoen! 

Erop vertrouwende dat u thans tijdig voldoet aan deze aanmaning, verblijft,

Hoogachtend,

Indien uw niet betalende consument een factuur heeft gehad met een duidelijke betalingstermijn, dan hoeft u feitelijk maar één aanmaning te sturen en dat is de “14 dagen brief” zoals hiervoor als voorbeeld vermeld. De algemeen aanvaarde betalingstermijn is in Nederland 30 dagen.  Dus de “14 dagen brief” nooit sturen binnen dertig dagen  na factuurdatum.

 

2]  BEDRIJVEN  GEEN ALGEMENE VOORWAARDEN

Voor niet-consumenten (bedrijven) geldt de nieuwe wet als regelend recht. Partijen mogen dus afwijkingen toestaan. Hanteert u echter geen algemene voorwaarden en u bent voorafgaande aan de overeenkomst niets met u zakelijke klant overeengekomen over incassokosten, dan gelden  ook de tarieven zoals die voor consumenten zijn berekend. Er kan niet ten nadele van uw niet betalende relatie worden afgeweken.

Het is niet noodzakelijk om uw relatie een zgn.  “14 dagen brief” te sturen, maar het mag uiteraard wel. Het advies van Van der Sanden | Incasso is om het wel te doen, zodat u niet betalende relatie duidelijk wordt geconfronteerd met de bijkomende kosten.
U kunt uiteraard ook gewoon de aanmaningen sturen zoals u dat gewend was.


3]  BEDRIJVEN  MET ALGEMENE VOORWAARDEN

Zijn tussen u en uw klant uw algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing, dan gelden de bepalingen omtrent incassokosten zoals die in uw voorwaarden zijn opgenomen. Het is wel essentieel dat u uw voorwaarden kenbaar maakt bij het aangaan van de overeenkomsten. Achteraf aangeven dat u voorwaarden hanteert is dus niet correct. U kunt dan geen beroep doen op de inhoud van die voorwaarden en gelden ook de bepalingen omtrent incassokosten niet.

Bij eventuele vragen kunt u uiteraard altijd contact met mij opnemen.

De belangrijkste wijziging betreft een vordering op een consument, want dan is de voornoemde “14 dagen brief” een wettelijke verplichting. In alle overige gevallen wijzigt er voor u eigenlijk niets. U kunt de aanmaningen blijven sturen zoals u gewend was.

Van der Sanden | Incasso

Peter van der Sanden

Over Van der Sanden | Incasso

Wellicht biedt deze website u voldoende informatie. Daarnaast vertellen wij u in een persoonlijk gesprek graag meer over onze daadkrachtige aanpak. Bel ons gerust voor een afspraak! Telefoon: 0416 - 322 138

Ideale klanten kopen veel, klagen weinig en betalen snel.

Alleen ze behoren tot een uitstervend ras.

Met Van der Sanden | Incasso pakt u ze effectief aan…….

 

© 2016 Van der Sanden | Incasso. All Rights Reserved.

Telefoon: 0416 - 322 138

Webdesign Drunen: KarinVerbruggen.nl